Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Aanbieder: Buro Onderscheiden, die dienstverlening biedt aan cliënten, hun sociale netwerk en professionals met een hulpvraag gericht op (complexe) scheidingsproblematiek.

Cliënt/opdrachtgever: De natuurlijke persoon/zorgvrager of organisatie die diensten afneemt bij Buro Onderscheiden.

Vertegenwoordiger: De wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt/opdrachtgever of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de cliënt/opdrachtgever persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.

Dienstverlening: Het verrichten van diensten gericht op (specialistische) ondersteuning alsook het bieden van advies, consult en scholing op het gebied van (complexe) scheidingsproblematiek.

Dienstverleningsovereenkomst: De individuele overeenkomst die tussen Buro Onderscheiden en cliënt/opdrachtgever schriftelijk wordt aangegaan en waarmee Buro Onderscheiden zich jegens de cliënt/opdrachtgever verbindt dienstverlening te verrichten tegen betaling of door Zorg in natura te bieden.

Plan van aanpak: Het document waarin de afspraken over de in te zetten (specialistische) ondersteuning schriftelijk uitgewerkt worden.

Verleningsbesluit: Het besluit van een orgaan waarbij is vastgelegd naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor een zorgaanspraak op grond van wettelijke aanspraken.

Zorg in natura (ZIN): Zorg waarvoor aanbieder volgens de wettelijke regels vergoeding ontvangt voor de individuele zorgvrager.

Persoonsgebonden budget (PGB): Een budget dat aan zorgvrager is toegekend op basis van een verleningsbesluit en waarmee de hulpvrager zelf zorg kan inkopen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle dienstverleningsovereenkomsten tussen een cliënt/opdrachtgever en Buro Onderscheiden.

2.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassingen zijn. In het geval van bijzondere voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden voor.

2.3. Bijzondere voorwaarden of afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 3. Bekendmaking algemene voorwaarden

3.1. Buro Onderscheiden overhandigt de algemene voorwaarden aan de cliënt/opdrachtgever voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst.

3.2. Op verzoek van de cliënt/opdrachtgever licht Buro Onderscheiden de algemene voorwaarden mondeling toe.

2. Informatie

Artikel 4. Informeren cliënt/opdrachtgever

4.1. Steeds als Buro Onderscheiden de cliënt/opdrachtgever informatie verschaft, doet hij dit op een voor de cliënt/opdrachtgever geschikt niveau.

4.2. Indien het belang van de cliënt/opdrachtgever dit vereist, verstrekt Buro Onderscheiden de betreffende informatie aan de vertegenwoordiger van de cliënt/opdrachtgever.

4.3. Buro Onderscheiden zorgt ervoor dat de cliënt/opdrachtgever en/of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de dienstverleningsovereenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 5. Bevoegdheden vertegenwoordiger

5.1. De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt/opdrachtgever uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de cliënt/opdrachtgever minderjarig en/of wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging van de cliënt.

Artikel 6. Informatie-uitwisseling

6.1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de dienstverleningsovereenkomst biedt Buro Onderscheiden de cliënt/opdrachtgever informatie aan over ten minst de volgende punten:

 • De vormen van de dienstverlening die Buro Onderscheiden kan bieden;
 • De procedure rond het opstellen van het plan van aanpak;
 • De algemene voorwaarden;
 • Het privacyreglement.

6.2. Om tot een dienstverleningsovereenkomst en plan van aanpak te komen verzamelt Buro Onderscheiden informatie bij de cliënt/opdrachtgever, dienst wettelijke vertegenwoordiger en eventuele verwijzer. In het privacyreglement van Buro Onderscheiden is vastgelegd welke persoonsgegevens Buro Onderscheiden nodig heeft om de dienstverlening uit te voeren en de informatieplicht van de cliënt/opdrachtgever hierbij.

3. Overeenkomst

Artikel 7. Totstandkoming

7.1. Het recht op dienstverlening wordt van kracht na het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst tussen Buro Onderscheiden en de cliënt/opdrachtgever.

7.2. De dienstverleningsovereenkomst in de vorm van ZIN of PGB bevat in ieder geval:

 • Een verwijzing naar de geïndiceerde zorg;
 • Een bepaling dat het nog op te stellen plan van aanpak onderdeel uit maakt van de dienstverleningsovereenkomst;
 • Een beschrijving van de diensten waar de cliënt gebruik van wil maken met een specificatie van de kosten.

7.3 Een dienstverleningsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en komt tot stand na ondertekening door de cliënt/opdrachtgever en Buro Onderscheiden.

7.4 Indien de cliënt/opdrachtgever geen gebruik maakt van ZIN of PGB, ontvangt cliënt/opdrachtgever een offerte voor de in te zetten dienstverlening.

7.4.1. Alle offertes/prijsopgaves door of vanwege Buro Onderscheiden gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.

7.4.2. Buro Onderscheiden kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de cliënt/opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7.4.3. De dienstverlening komt tot stand op het moment dat de dienstverleningsovereenkomst/offerte is getekend de cliënt/opdrachtgever en Buro Onderscheiden.

7.5. Tenzij anders aangegeven maken deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk deel uit van de dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 8. Beëindiging, annulering en opzegging

8.1. De dienstverlening eindigt door:

 • Afronding van de afspraken zoals vastgesteld in de dienstverleningsovereenkomst;
 • Het verlopen van het afgegeven verleningsbesluit;
 • Het overlijden van de cliënt/opdrachtgever;
 • Ontbinding door rechterlijke tussenkomst;
 • Zwaarwegende redenen, zoals onder 8.2 omschreven.

8.2. Buro Onderscheiden kan de dienstverleningsovereenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan dat:

 • De cliënt/opdrachtgever zijn verplichtingen uit de dienstverleningsovereenkomst niet naleeft;
 • De cliënt/opdrachtgever weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst;
 • De cliënt/opdrachtgever, diens wettelijke vertegenwoordiger of andere bij de cliënt/opdrachtgever betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of cliënten van Buro Onderscheiden, die voortzetting van dienstverlening niet meer mogelijk maken;
 • De omvang of zwaarte van de dienstverlening door een gewijzigde (hulp)vraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de dienstverleningsovereenkomst gaat vallen en Buro Onderscheiden en de cliënt/opdrachtgever geen afspraken kunnen maken over een aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst;
 • Buro Onderscheiden geen vergoeding meer ontvangt van de gemeente of derden voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de cliënt/opdrachtgever deze ook niet voor eigen rekening afneemt;
 • Buro Onderscheiden in staat van surseance terechtkomt.

8.3.Buro Onderscheiden zal bij opzegging naar haar vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de cliënt/opdrachtgever.

8.4. In de gevallen genoemd onder art. 2 kan opzegging door Buro Onderscheiden tegen elke dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, tenzij dringende, aan de cliënt/opdrachtgever onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst rechtvaardigen.

8.5. Indien Buro Onderscheiden deze algemene voorwaarden wijzigt, kan de cliënt/opdrachtgever de dienstverleningsovereenkomst opzeggen per datum waarop de wijziging van de algemene voorwaarden in werking treedt.

8.6. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

8.7. Buro Onderscheiden behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Buro Onderscheiden de dienstverleningsovereenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

8.8. Wanneer cliënt/opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Buro Onderscheiden wenst te annuleren, dient deze uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan Buro Onderscheiden te worden doorgegeven.

8.9. Indien de annulering minder dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Buro Onderscheiden gerechtigd 100% van het afspraaktarief aan cliënt/opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Dienstverlening

Artikel 9. Totstandkoming plan van aanpak

9.1. Buro Onderscheiden stelt in samenspraak met de cliënt een plan van aanpak op.

9.2. Uiterlijk drie weken na analysegesprek legt Buro Onderscheiden het in art. 1 bedoelde plan van aanpak ter instemming voor aan de cliënt, tenzij anders met de cliënt overlegd.

9.3. Het plan van aanpak wordt van kracht na instemming van de cliënt. Buro Onderscheiden en de cliënt tekenen voor het plan van aanpak.

Artikel 10. Doel en inhoud plan van aanpak

10.1. Het plan van aanpak beschrijft de persoonlijke situatie van de cliënt , de doelen waaraan de cliënt en Buro Onderscheiden willen gaan werken en de met de cliënt afgesproken vormen van dienstverlening.

10.2. In het plan van aanpak wordt daarnaast in ieder geval vastgelegd:

 • Wie binnen de organisatie van Buro Onderscheiden het vaste aanspreekpunt is voor de cliënt;
 • De momenten van evaluatie van het plan van aanpak.

Artikel 11. Naleving van het plan van aanpak

11.1. Buro Onderscheiden voert de dienstverlening uit conform de afspraken in het plan van aanpak.

11.2. Als Buro Onderscheiden de afgesproken dienstverlening niet conform het plan van aanpak kan verlenen, stelt Buro Onderscheiden de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt de afgesproken dienstverlening niet conform het plan van aanpak kan ontvangen, stelt de cliënt Buro Onderscheiden daarvan meteen in kennis.

11.3. Het plan van aanpak wordt in samenspraak met de cliënt en andere belangrijke betrokkenen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

5. Privacy

Artikel 12. Algemeen

12.1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking en de privacyverklaring van Buro Onderscheiden.

12.2. Buro Onderscheiden verbindt zich tot geheimhouding van al hetgeen in het kader van dienstverlening plaatsvindt en waarvan Buro Onderscheiden kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Buro Onderscheiden zal zijn medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.

Artikel 13. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

13.1. Buro Onderscheiden draagt zorg dat aan anderen dan de cliënt geen inlichtingen over de cliënt dan wel inzage in of afschrift van het digitale dossier worden verstrekt dan met toestemming van de cliënt. Het verstrekken gebeurt ook dan alleen voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

13.2. Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst en hun vervangers kan zonder toestemming van de cliënt inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.

13.3. Alle medewerkers van Buro Onderscheiden hebben een plicht tot geheimhouding, tenzij de belangen van de cliënt worden geschaad en/of de veiligheid van anderen zwaarwegend in gevaar komt. Buro Onderscheiden hanteert hierbij de richtlijnen uit de beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional.

13.4. Door de ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst geeft de cliënt Buro Onderscheiden toestemming voor het gebruik van gegevens gerelateerd aan de cliënt ten behoeve van ondersteunende functies, zoals dossierbeheer etc.

Artikel 14. Bewaren van gegevens

14.1. Buro Onderscheiden verstrekt de cliënt op verzoek inzage en afschrift van de bescheiden die deel uit maken van het digitale dossier. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

14.2. Buro Onderscheiden verleent medewerking aan het verstrekken van gegevens ten behoeve van controles door gemeente(n), voor zover deze controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de privacywetgeving.

14.3. Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking.

6. Kwaliteit en aansprakelijkheid

Artikel 15. Algemeen

15.1. Buro Onderscheiden biedt de cliënten dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede dienstverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

15.2. Buro Onderscheiden werkt volgens de richtlijnen van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (hierna: SKJ). Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdzorg en ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1. Buro Onderscheiden spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te (laten) voeren. Behoudens het geval dat er sprake is van opzet of van grove schuld, is Buro Onderscheiden nimmer aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade van de cliënt/opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade en bedrijfsschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Indien en voor zover er sprake is van aansprakelijkheid, dan beperkt deze zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door Buro Onderscheiden afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Artikel 17. Verplichtingen van de cliënt

17.1. Cliënt/opdrachtgever verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst.

17.2. Cliënt/opdrachtgever biedt de medewerkers van Buro Onderscheiden de gelegenheid hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het plan van aanpak of in het kader van de veiligheid.

17.3. Cliënt/opdrachtgever is verplicht Buro Onderscheiden meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de dienstverlening van belang kunnen zijn.

17.4. Cliënt/opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en documenten.

17.5. Cliënt/opdrachtgever onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor het welzijn van andere cliënten, bezoekers en medewerkers van Buro Onderscheiden.

Artikel 18. Klachtenafhandeling

18.1. Buro Onderscheiden spant zich in de diensten en opdrachten naar beste vermogen uit te voeren. Ongenoegens of klachten worden in eerste instantie gepoogd met de direct betrokkenen op te lossen.

18.2. Cliënt heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Buro Onderscheiden heeft haar klachtenregeling en klachtafhandeling ondergebracht bij het onafhankelijke Klachtenportaal Zorg.

18.3. De medewerkers van Buro Onderscheiden zijn aangesloten bij het SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd).

7. Betaling

Artikel 19. Betaling

19.1. Buro Onderscheiden declareert de kosten van de overeengekomen dienstverlening in geval van PGB bij de SVB, bij ZIN aan de betreffende gemeente of rechtstreeks bij de cliënt.

19.2. De prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

19.3. Facturen dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na de factuurdatum over te worden gemaakt op bankrekeningnummer NL26 RABO 0330 146556 t.n.v. Buro Onderscheiden onder vermelding van het factuurnummer.

19.4. Buro Onderscheiden is bij het in gebreke blijven van de cliënt/opdrachtgever aan zijn/haar verplichtingen gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden hiermee te belasten. De cliënt/opdrachtgever is verplicht alle in redelijkheid gemaakte incassokosten te vergoeden.

Artikel 20. Verleningsbesluit

20.1. De cliënt die zorg inkoopt dient over een geldig verleningsbesluit te beschikken, indien deze zorg door de gemeente gefinancierd wordt.

20.2. Het verleningsbesluit wordt door de gemeente opgesteld.

8. Intellectueel eigendom

Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van Buro Onderscheiden niet toegestaan gegevens en informatie uit rapporten, scholingsmateriaal en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Buro Onderscheiden over te nemen, openbaar te maken en te vermenigvuldigen, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.